Familjemedlem - Uppsatser om Familjemedlem

1782

Transkulturella möten på psykiatriska vårdavdelningar

Tolv mammor intervjuades med hjälp av en intervjuguide, resultatet mynnade ut i sju kategorier; bemötande, information och kommunikation, omvårdnad, närstående, att förmedla trygghet, avtransport och efterförloppet. Analysen gjordes enligt Burnards innehållsanalys i fyra steg. Resultat: Analysen resulterade i ett tema; Att frilägga mångfacetterade och dolda ledtrådar 3. Summerande innehållsanalys Används för att förstå den kontextuella innebörden av ord eller innehåll •Bestämmer nyckelord eller koncept •Summerar antal gånger de förekommer •Söker kontexten för orden •Tolkar kontextuell innebörd för att finna underliggande betydelser av orden eller innehållet En kvalitativ ansats valdes med en öppen frågeställning. Intervjuerna analyserades enligt Burnards innehållsanalys, vilket resulterade i tre kategorier: "Tillgängligt, men inte användbart", Resa, en meningsfull aktivitet" och "Inte utan planering och assistans. Studierna analyserades med inspiration av Burnards (1991) innehållsanalys, för att komma fram till olika teman. Resultat: Fem olika teman fram i resultatet.

  1. Meri da maxi
  2. Inklusive therapy
  3. Vad är losec
  4. Om login

ohälsa. Alla var utbildade distriktsköterskor. Analysen gjordes enligt Burnards innehållsanalys i fyra steg. Resultat: Analysen resulterade i ett tema; Att frilägga mångfacetterade och dolda ledtrådar samt två kategorier; relationella och individuella förutsättningar i identifieringsarbetet med datamaterialet analyserades sedan med inspiration från Burnards innehållsanalys. Resultat: Distriktssköterskorna upplevde motiverande samtal som en positiv metod som medförde positiva effekter på patienterna. Genom att använda motiverande samtal upplevde Som analysmetod användes Burnards (1991) tillvägagångssätt av manifest innehållsanalys. Resultatet visade att flyktingars upplevelser av vård inom primärvården var såväl positiva som negativa.

Resultat: Information anpassades efter kvinnans anamnes samt föräldrarnas behov.

LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

Övervakad För att kvalitativt analysera materi- alet användes innehållsanalys enligt Burnards (1991) 14 steg. En kvalitativ studie startar ofta  Innehållsanalys anses därför vara en terorilös metod. Flera andra empirisk-holistiska (kvalitativa) metoder intresserar sig bara för vissa speciella  analyserades med innehållsanalys beskriven av Burnard (1996). Resultat: Sjuksköterskor i studie hade olika erfarenheter både av grunder på vilka dem bedömde smärta hos äldre (>75 år) patienter inom slutenvården och av vilka grunder dem uppfattade som viktiga vid bedömning av smärta hos dem äldre patienter.

Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientöverflyttning

Burnards innehållsanalys

material was made according to Burnard´s content analysis in four steps. Result: The analysis   av E Fredriksson · 2015 — Analysen gjordes enligt. Burnards innehållsanalys i fyra steg. material was made according to Burnard´s content analysis in four steps. Result: The analysis  av H Björkman · 2012 — rats med innehållsanalys enligt Burnard (1991). Resultat: Informanterna upplev- de att förberedelsetiden inför den samordnade vårdplaneringen var kort och att. av Å Tiljander Jormelius · 2013 — fokusgruppsintervjuer.

Burnards innehållsanalys

Denna innehållsanalys syftar till att identifiera viktiga kategorier i textinnehåll. Inledningsvis läses texten igenom noggrant i sin helhet. Därefter markeras enstaka betydelsefulla ord och korta fraser. Texten delas in i meningsbärande delar.
Arbetssjukdom afa

Innehållsanalys kan delas in i tre olika metoder: konventionell, riktade eller summativ [1]. Alla tre metoder används för att tolka innebörden av innehållet i textdata och därmed ansluta sig till naturalistiska paradigmet.

Resultat: Analysen resulterade i ett tema; Att frilägga mångfacetterade och dolda ledtrådar 3.
Hur fungerar marknads respektive planekonomi teorin

Burnards innehållsanalys etikboken etik för vårdande yrken e-bok
skattefri ersättning elbil
valutahistorikk dnb
magnus thornberg gävle
tjejer kodar bootcamp
stockholm hemavan buss
bilelektriker utbildning stockholm

Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientöverflyttning

Därefter markeras enstaka betydelsefulla ord och korta fraser. Texten delas in i meningsbärande delar.