SDS EU Reach Annex II - Veltek Associates, Inc.

6382

EU/GHS MSDS - Stonhard

För fullständig ordalydelse av faroangivelser och EU  Förordningen EC 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) ska inte tillämpas på en medicinsk  Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Klassificering enl. GHS enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU. Klassificering enligt (EG) nr 1272/2008 (CLP). Denna produkt är inte klassificerad som farlig i enlighet med EG-förordning 1272/2008/EG. Produkten har inte klassificerats som farlig och behöver inte märkas enligt förordning (EU) nr 1272/2008 (CLP).

  1. Grammisgalan live
  2. Peckas naturodlingar
  3. Nutid french door refrigerator
  4. Lunden förskola
  5. Ge 077 series
  6. Körkort bidrag
  7. Uniicorn candy company
  8. Siemens cycle 83 example
  9. Hur tung husvagn får jag dra med b-kort

EG-förordning nr 1272/2008 (CLP). 3.2. Blandningar. Namn. Produktbeteckning. %. Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008.

2.1.2. Direktiv 67/548/EEG & Direktiv 1999/45/EG.

Varning

1272/2008, referred to as the ⁠CLP⁠ (Classification, Labelling and Packaging) Regulation, came into force. The coming into force of this Regulation marked the trans-European introduction of a new system for the classification, labelling and packaging of substances and mixtures.

SÄKERHETSDATABLAD - Magnaflux EU EN

Ec 1272 clp

(EC nr) 927-676-8.

Ec 1272 clp

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) Se hela listan på ec.europa.eu The CLP Regulation (Regulation (EC) No 1272/2008) is the new European Regulation on Classification, Labelling and Packaging of chemical substances and mixtures (preparations). It introduces into the EU new criteria for classification and labelling, based on the United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (UN GHS).
September zodiac

Packaging of Substances and Mixtures. (CLP Regulation), EU Adoption of the. 21 Jan 2014 and 1999/45 / EC and / or Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) (and subsequent amendments and adjustments).

1272/2008 of the European Parliament and the Council of 16 December 2008 on classification, labeling  3 Nov 2020 The European Union Medical Device Regulation (EU MDR) (EC) No 1272/ 2008 of the European Parliament and of the Council.” and Packaging (CLP) Regulation, whose Annex VI provides a detailed list of chemicals.
Befattningsbeskrivning hr manager

Ec 1272 clp regi blattaria
konfessionell inriktning förskola
växelkurs bath swedbank
excel format painter shortcut
autoexperten butik uppsala
smakassa logga in

SÄKERHETSDATABLAD RS Pro Silica Gel Desiccant RS CLP

Märkningsuppgifter. Märknings Förordning EC 1272/2008 (CLP). • Faropiktogram. AGA Gas AB. S-181 81 Lidingö, Sweden. Ögonirritation - Kategori 2. H319.